Adatkezelési tájékoztató – Rövidített változat

Bevezetés

Ennek az adatkezelési tájékoztatónak az a célja, hogy információt nyújtsunk arról, milyen személyes adatokat gyűjtünk Ügyfeleinkről a www.onfejlesztokbirodalma.hu oldalon keresztül nyújtott szolgáltatásaink igénybevételekor.

Legfontosabb iránymutatónk az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), ami megköveteli, hogy tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsunk tájékoztatást az általunk végzett adatkezelésről.

Kezelt személyes adatokra vonatkozó információk

adatkezelések kezelt személyes adat adatkezelés célja adatkezelés jogalapja adatkezelés időtartama
Regisztráció a honlapon vezetéknév, keresztnév e-mail cím az Ügyfél beazonosítása az általa igényelt szolgáltatás igénybevétele érdekében, kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás Amíg az Ügyfél kifejezetten nem kéri a törlést

Vásárlás a honlapon

 

Magánszemélyek esetén:

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, számlázási cím, Vállalkozások esetén:

cégnév, számlázási cím, adószám,

önfejlesztő szolgáltatás nyújtása Önkéntes hozzájárulás 5 év
Számlázás

Magánszemélyek esetén:

vezetéknév, keresztnév, számlázási cím

vállalkozások esetén:

cégnév, számlázási cím, adószám

szabályszerű számla kiállítása jogszabályi kötelezettség 5 év
Könyvelés

magánszemélyek esetén:

vezetéknév, keresztnév, számlázási cím

vállalkozások esetén:

cégnév, számlázási cím, adószám

szabályoknak megfelelő könyvviteli nyilvántartás jogszabályi kötelezettség 5 év

Milyen jogai vannak Ügyfeleinknek a GDPR értelmében?

 

Minden érintett, akinek a személyes adatait kezeljük, az alábbiakra jogosult:

 • megfelelő tájékoztatás: a tájékoztató tömör, átlátható, könnyen érthető és könnyen hozzáférhető kell, hogy legyen
 • hozzáférés személyes adataihoz: minden érintett kérhet tőlünk tájékoztatást arról, hogy milyen személyes adatait kezeljük, milyen céllal, mennyi ideig tároljuk, kivel közöljük azokat
 • személyes adatainak helyesbítése: amennyiben pontatlanul vagy hiányosan tároljuk az érintett személyes adatait, kérheti ezek helyesbítését
 • személyes adatainak töröltetése (elfeledtetéshez való jog): Az érintettnek joga van kérni, hogy töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat a GDPR 17. cikkében felsorolt esetekben és indokokkal
 • adatkezelés korlátozása: Az érintettnek joga van kérni, hogy az adatkezelő korlátozza a rá vonatkozó személyes adatokat a GDPR 18. cikkében felsorolt esetekben
 • tiltakozás személyes adatainak kezelése ellen a GDPR 21. cikkének értelmében
 • adathordozhatóság: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja
 • hozzájárulásának visszavonása: A hozzájáruláson alapuló adatkezelésnél a hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja.
 • panasszal élhet a felügyeleti hatóságnál

Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes adatokkal kapcsolatos bármilyen információ kiadásához először ellenőriznünk kell az érintett személyazonosságát!

Amennyiben a tájékoztató elolvasása után bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdése merül fel, kérjük írjon nekünk az info@paddockring.com e-mail címre!

 

Adatkezelő

 

Név: Ősgyöngy Bt.

Székhely: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 3.

Levelezési cím: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 3.

Az adatvédelmi tisztviselő neve: Szalay Csaba

E-mail: szalay.csaba694@gmail.com

Telefon: + 36 20-228-4771

 

Jogorvoslat

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

GDPR hivatalos szövege magyarul:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ     –    Teljes változat

Az Adatkezelő (www.onfejlesztokbirodalma.hu weboldal üzemeltetője)  az Ősgyöngy Bt. (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató, mint ezen honlap üzemeltetője és adatkezelője a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az üzemeltető ezen dokumentumban, az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, az oldal által kezelt adatokkal kapcsolatos tevékenységeket, szabályokat. A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

A jelen Adatkezelési tájékoztató összefoglalja, hogy az Ősgyöngy Bt., mint adatkezelő, mely adatkezelések tekintetében, mely személyes adatait és miként kezeli és használja fel, illetve az adatkezelő miként védi azokat a weboldalon való böngészés, webshopon történő vásárlás, valamint az Ön számára biztosított egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban. Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a  www.onfejlesztokbirodalma.hu  oldalon szolgáltatások vonatkozásában a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (GDPR) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: www.onfejlesztokbirodalma.hu
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az adatkezelő és elérhetőségei:

Név: Ősgyöngy Bt.

Székhely: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 3.

Adószám: 23239946-1-10

Cégjegyzékszám: 10-06-020942

Nyilvántartásba vette és nyilvántartja:  Heves Megyei Bíróság Cégbírósága

Levelezési cím: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 3

E-mail: szalay.csaba694@gmail.com

Telefon: + 36 20-228-4771

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Név: Szalay Csaba

E-mail: szalay.csaba694@gmail.com

Telefon: + 36 20-228-4771

 

HA MÉG NEM TÖLTÖTTED BE A 18 ÉVET – INFORMÁCIÓK 18 ÉV ALATTIAKNAK

Ahhoz, hogy a  weboldalon regisztrálhass és/vagy a webshopban vásárolni tudj, be kell töltened a 18. életévedet. Ha még nem múltál el 18 éves, valamelyik szülőd tud segíteni Neked.

Szülőknek: A 18. életévüket be nem töltött személyek nem regisztrálhatnak a weboldalon, valamint a webshopban nem rendelhetnek. Arra kérjük a szülőket, hogy ők adják le a megrendelést. A jelen szakasz vonatkozik továbbá a cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt állókra is. A hírlevélre feliratkozni, illetve a sütik használatához hozzájárulni a 16. életévét betöltött személyek tudnak, így a 16. életévét be nem töltött kiskorú esetén arra kérjük a szülőket, hogy ők adják meg a hozzájárulásokat ezekhez.

 

 

Fogalom meghatározások

 1.      „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2.      „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3.      „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4.      „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5.      „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 6.      „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 7.      „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

 1. a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. c)  az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Személyes adat: adatkezelés célja

Vezetéknév-és keresztnév:  A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges, vevői elégedettség mérése

Cégnév: Amennyiben a vásárló jogi személy

E-mail cím: Kapcsolattartás, megrendelés visszaigazolása, számla küldése, szállításról értesítés, vevői elégedettség mérése, a munkafüzetek online kitöltésének lehetősége.

Telefonszám: Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím: A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

A vásárlás/regisztráció időpontja: Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztráció kori IP cím: Technikai művelet végrehajtása.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Az érintettek köre: az érintettek azok a személyek, akik a webshopon keresztül vásárolnak, megrendelést adnak le.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A szerződés megszűnésétől számított polgári jogi elévülési idő végéig (5 év) tároljuk.

Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

 1. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő Ősgyöngy Bt. ügyvezető igazgatója, Szalay Csaba (email szalay.csaba694@gmail.com, telefon +36 20-228-477) és a Mátrakraft Bt (3200, Gyöngyös Kossuth u. 9. asz: 23212714-1-10, ügyvezető Kucsera Erzsébet, matrakraftbt@online.hu) a cég adatait kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 • az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton: az Ősgyöngy Bt. 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 3. címén
 • e-mail útján: a csaba694@gmail.com címen.

 

 1. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató Ősgyöngy Bt. a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

6:22. § [Elévülés]

(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy rendelését teljesíteni tudjuk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A fenti személyes adatai megadása önkéntes, amennyiben azokat nem adja meg részünkre, úgy nem tud a weboldalon ill. a webshopon vásárolni, részünkről a személyes adatok az Ön megrendelése, az Ön számára nyújtott szolgáltatásaink teljesítéséhez szükségesek. Az e-mail címe és telefonszáma a rendelése teljesítésével kapcsolatos ügyintézés, kapcsolattartás érdekében szükséges, ezen adatok megadása szükségesek részünkre a szerződésnek teljesítése érdekében. A vezetékneve, keresztneve az Ön beazonosítása, a megrendelés és teljesítés adatait (pl., szállítási mód, fizetési státusz, fizetés módja) a megrendelés teljesítésével kapcsolatban kérjük el.

Kiknek adjuk át az Ön adatait? A webshopon történő vásárlásokat az Ősgyöngy Bt. Ügyvezető igazgatója dolgozza fel, valamint az Ön szerződésének teljesítésével kapcsolatban az egyes személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére és a lent megjelölt célokból kerülnek továbbításra:

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: fizetéshez: megrendeléshez: megrendelő neve, telefonszáma, email címe, fizetéshez: fizetés módja, fizetés ténye és a fizetés teljesítésének dátuma, fizetett összeg, számlázáshoz: számlázási név, szolgáltatási csomag(ok) megnevezése és ára(i), számla végösszege, fizetés módja, teljesítés dátuma

Az érintettek köre: a webáruházban megrendelést leadott felhasználó.

 1.  Az adatkezelés célja: A megrendelt előfizetés és megrendelés kezelése, számlázása,
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a fizetéshez kapcsolódó adatokat a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése alapján, a kiállítástól számított 8 évig őrizzük meg.
 3. Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. A számlázáshoz kapcsolódó adatokat: A szerződés megszűnésétől számított polgári jogi elévülési idő végéig (5 év) tároljuk. Az adatkezelés akkor kezdődik, amikor a szerződés megkötését (megrendelést) megelőző kapcsolatfelvételkor az első személyes adatok részünkre átadásra kerülnek a szerződéskötés (megrendelés) érdekében.

 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A számlázáshoz szükséges adatok megadása jogszabályon alapul. Amennyiben a jogszabály alapján kötelező adatokat Ön nem adja meg részünkre, úgy a vásárlásáról az Ön részére nem tudunk számlát kiállítani, a fizetés során rögzített egyes adatok is a számviteli elszámolás részét képezhetik. Az egyes fizetéshez elkért, nyilvántartott adatok szerződés teljesítéséhez szükségesek, az Ön szerződéses kötelezettségén (megrendelés esetén a fizetés) alapulnak. Amennyiben nem adja meg azokat, akkor nem tudja a fizetést lebonyolítani részünkre, ill. a szerződésből eredő fizetési kötelezettségét teljesíteni. A fizetéssel kapcsolatban egyes adatokat pedig jellemzően nem Ön adja meg, azok a megrendelés feldolgozásakor lesznek csak ismertek számunkra.

Kinek adjuk át az Ön adatait? A webshopon történő vásárlással és számlázással kapcsolatos adatokat a számlázást végző Számlázz.hu és a könyvelést végző Mátrakraft Bt. dolgozzák fel, valamint a személyes adatai jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében átadásra kerülnek a Nemzeti Adó-és Vámhivatal ill. annak illetékes kirendeltsége részére.

 

III. Számlázás

A webshopon történő vásárláshoz kapcsolódó számlázással kapcsolatos adatokat a Számlázz.hu fejlesztője és üzemeltetője, a KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.) (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. ,képviselő neve: Ángyán Balázs ügyvezető, cégjegyzékszám: 01-09-303201, adószám: 13421739-2-41, E-mail: info@szamlazz.hu) dolgozza fel, valamint a személyes adatai jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében átadásra kerülnek a Nemzeti Adó-és Vámhivatal ill. annak illetékes kirendeltsége részére.

 

 • Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: számlázási szolgáltatás
 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: megrendeléshez: megrendelő neve, telefonszáma, email címe, fizetéshez: fizetés módja, fizetés ténye és a fizetés teljesítésének dátuma, fizetett összeg, számlázáshoz: számlázási név, szolgáltatáscsomag(ok) megnevezése és ára(i), számla végösszege, fizetés módja, teljesítés dátuma
 • Az érintettek köre: a webáruházban megrendelést leadott felhasználó.

 

 1. Könyvelés

A webshopon történő vásárláshoz kapcsolódó könyveléssel kapcsolatos adatokat a Mátrakraft (Bt. (3200, Gyöngyös Kossuth u. 9. asz: 23212714-1-10, ügyvezető Kucsera Erzsébet, matrakraftbt@online.hu) dolgozza fel, valamint a személyes adatai jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében átadásra kerülnek a Nemzeti Adó-és Vámhivatal ill. annak illetékes kirendeltsége részére.

 

 • Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: könyvelési szolgáltatás
 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: fizetéshez: megrendeléshez: megrendelő neve, telefonszáma, email címe, fizetéshez: fizetés módja, fizetés ténye és a fizetés teljesítésének dátuma, fizetett összeg, számlázáshoz: számlázási név, előfizetés(ek) megnevezése és ára(i), számla végösszege, fizetés módja, teljesítés dátuma
 • Az érintettek köre: a webáruházban megrendelést leadott felhasználó.
 • Az adatkezelés célja: könyvelési szolgáltatás
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a fizetéshez kapcsolódó adatokat a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése alapján, a kiállítástól számított 8 évig őrizzük meg.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. A számlázáshoz kapcsolódó adatokat: A szerződés megszűnésétől számított polgári jogi elévülési idő végéig (5 év) tároljuk. Az adatkezelés akkor kezdődik, amikor a szerződés megkötését (megrendelést) megelőző kapcsolatfelvételkor az első személyes adatok részünkre átadásra kerülnek a szerződéskötés (megrendelés) érdekében.

 

 1. Tárhely-szolgáltató
 1.      Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás, Internetes levelezési szolgáltatás.
 2.      Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

Webáruház Tárhely szolgáltatója:

Név: Netmask Interactive Kft.

Cím: 1131 Budapest, Nővér u. 110

Telefon: +36 1 445 20 40

Email: info@netmask.hu

 

 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 • Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése, internetes levelezési cím (internetes kommunikáció) biztosítása.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik (Adattovábbítás):

Név: Ősgyöngy Bt.

Levelezési cím: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 3. címén

e-mail útján: a szalay.csaba694@gmail.com címen.

Telefon: +36 20 228-4771

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 2. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a webshop és weboldal üzemeltetője közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a weboldal és webshop üzemeltetője felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

 1. Fizetési szolgáltató
 2. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: webhelyen történő online fizetési szolgáltatás lebonyolítása
 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Stripe Inc. (510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA)

 

 

 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat Magánszemélyek esetén: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó, bankkártyaszám, CVV/CCV kód, bankkártya lejárati dátum, kártyán szereplő név, számlázási cím

Vállalkozások/vállalatok esetén: cégnév, számlázási cím, adószám.

 • Az érintettek köre: A szolgáltatáscsomagot megvásárló valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: A szolgáltatáshoz való hozzájutás biztosítása.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a fizetési szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

Cookie-k (sütik) kezelése

 • Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 • Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

A GoogleAnalytics alkalmazása

 1.        Ez a honlap a GoogleAnalytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A GoogleAnalytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 2.        A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3.        A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 4.        A GoogleAnalytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

A Google Tag Manager alkalmazása

 1.  Ez a honlap a Google Tag Manager alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző, kiegészítő szolgáltatása. A Google Tag Manager kiegészíti azokat a „cookie-kat”, melyeket a GoogleAnalytics is használ, ad át. Ezekkel a „cookie” fájlokkal a felhasználó által történő interakciókat mérjük (egyes gombok kattintása, űrlap elküldése).
 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3.      A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 

Hírlevél, DM tevékenység

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor illetve a hírlevél feliratkozáskor megadott elérhetőségein megkeresse.
 2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
 3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Ügyfél korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Ügyfelet. Ügyfél a reklámokról leiratkozhat a hírlevél üzenetben lévő LEIRATKOZÁS linkre kattintva vagy a„Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei” fejezetben található elérhetőségeinek egyikén,

 

 • Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
 • Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail)) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, előfizetésekről, akciókról, új funkciókról stb.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton: Ősgyöngy Bt., 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 3.
 • e-mail útján: csaba694@gmail.com e-mail címen,
 • telefonon +36 20-228-4771számon.
 • a hírlevelek alján található LEIRATKOZÁS gombra kattintva iratkozhat le a hírlevél szolgáltatásról
 • Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a)  és f) pontja, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

 

Vásárlói elégedettség méréshez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja: annak érdekében, hogy az adatkezelő visszajelzést szerezzen a vásárlóitól, azzal kapcsolatban, hogy mennyire elégedettek-e az árusított előfizetésekkel, általa nyújtott szolgáltatással kapcsolatban, milyen változtatásokat, módosításokat javasolnának.  Annak érdekében továbbá, hogy az adatkezelő olyan visszajelzéseket, véleményeket kaphasson, melyek fontosak a cég számára pl. előfizetések tovább fejlesztéséhez. Tájékoztatjuk, hogy az elégedettségi kérdőívek kitöltése önkéntes. Az érintettek azok, akik a vásárlói elégedettség felmérésben részt vesznek.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, szolgáltatásainkkal kapcsolatos véleménye, annak tartalma, kérdőív tartalma.

Az érintettek köre: az érintettek azok a személyek, akik a webshopon keresztül vásárolnak, megrendelést adnak le.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a vásárlói elégedettség mérésével kapcsolatos személyes adatok tekintetében az adatkezelésünk ideje 3 év, mely az adott elégedettségi kampány lezárását követő napon kezdődik. Ha Ön tiltakozik az adatok kezelése ellen, akkor a tiltakozásának az elbírálásáig kezeljük az adatokat, kivéve, ha jogos érdekeink az adatok további kezelését lehetővé teszik számunkra vagy van más jogalapunk az adatok kezelésére.

TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt az adott adatkezelő részére az „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk (Szalay Csaba, szalay.csaba694@gmail.com)  felé jelezheti.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A fenti személyes adatokkal már rendelkezünk. A kérdőív kitöltése önkéntes.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Az adatkezelés jogalapja: Jogos érdek

(GDPR 6. cikk. (1) f) pontja): Annak érdekében, hogy a szolgáltatásaink magas színvonalát és folyamatos megújulását biztosítani tudjuk a vásárlóink és partnereink számára. Az adatkezelés egyaránt szolgálja az adatkezelő üzleti és gazdasági érdekeit, a versenyképességének megőrzéséhez és fejlesztéséhez fűződő érdekeit, üzleti jó hírnevének növelését. Az adatkezelésünkkel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges érdekeink érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelésünk nem lenne megvalósítható

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN. Garanciák: A kezelt személyes adatok körét minimalizáltuk. Az adatkezelő szervezetén belül csak dedikált munkavállalók férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, számuk korlátozott. Az adatokhoz az adatkezelők szervezetén belül jogosultsággal rendelkező dedikált munkavállalók férhetnek hozzá, az adatok az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére, az alábbi célból továbbításra kerülhetnek:

Adatfeldolgozók:

Webhely üzemeltetője:Ősgyöngy Bt.

Webhely tárhelyszolgáltatója:

Név: Netmask Interactive Kft.

Cím: 1131 Budapest, Nővér u. 110

Telefon: +36 1 445 20 40

Email: info@netmask.hu

 

Klubesemények

A klubeseményeken videofelvétel készülhet, melyen a résztvevők feltűnhetnek. A klubeseményeken való megjelenéssel az érintettek beleegyeznek, hogy a felvételen feltűnhetnek.

 

Panaszkezelés

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 1. Az érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.
 3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 • az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton: az Ősgyöngy Bt., 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 3. címen
 • e-mail útján: a csaba694@gmail.com címen
 • telefonon  +36 20-228-4771 számon.

Az adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés c) pont, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

 

Tájékoztatjuk, hogy

 • a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.
 • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

 

Közösségi oldalak

 1.    Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” vagy „követi” a weboldalt.
 3.    Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, szolgáltatáscsomagjainak, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
 4.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 5.    Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
 2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 10 év elteltével törli.
 3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
 5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az érintettek jogai

 1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 1. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 1. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…)

 1. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 1. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 • Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a személyes adatok titkosítását;
 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu