10:01.            A Játék és a Szervező

Jelen szabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) az Ősgyöngy Bt. (székhey: 3200 Gyöngyös Bugát Pál tér 3.  II/9, adószám: 23239946-1-10, cégjegyzékszám: 10 06 020942)  (továbbiakban: Szervező) által kezelt és karbantartott https://www.facebook.com/onfejlesztokbirodalma Facebook oldalon futó üzenőfali nyereményjátékokra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik, az alábbi feltételekkel.  

2.            Kik vehetnek részt a Játékban?

2.1.        A Játékban részt vehet minden nagykorú és cselekvőképes, természetes személy (a továbbiakban: Játékos), aki érvényes regisztrációval rendelkezik a www.facebook.com weboldalon. 

2.2.        A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

2.3.        A Játékos a Játékban való részvételével egyidejűleg visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Játékban részt kíván venni, a Játékszabályzatot pedig teljes körűen megismerte, az ebben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Játékban a részvétel az adott Játék kiírása szerinti első aktivitással (pl.: like-olás, szöveges tartalom közzététele) kezdődik.

2.4.        A Játék posztban közölt eltérő rendelkezés hiányában egy Játékos csak egyszer vehet részt egy Játékban.

2.5.        A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.  

3.            A játék időtartama, menete

3.1.        A játék időtartama: 2021 április 30. 10:00  – 2021. május 9.24:00

3.2.        Sorsolás: 2021. Május 10. 10:00

3.3.        Eredményhirdetés: 2021. Május 10. 11:00

3.4.        Nyertesek száma: 1 fő

3.5.        Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, az Önfejlesztők Birodalma. Facebook oldalára kikerülő játékfelhívásban foglaltaknak maximálisan eleget kell tennie: 

(i)           kedvelnie kell a játékfelhívást tartalmazó posztot (like-olás)

(ii)          be kell követnie vagy lájkolnia kell az Önfejlesztők Birodalma Facebook-oldalát

(iii)         és szöveges kommentben be kell írnia, hogy „Tudatosabb akarok lenni….” és egészítse ki ezt a mondatot a benne megjelenő valós szándékával. A kommentnek nincs egyéb formai követelménye, mint hogy egyértelműen kiderüljön belőle a Játékos preferenciája a tudatosabbá válás témáját illetően.   

4.             Nyeremények, Nyertes

4.1.        Nyeremény: az Önfejlesztők Birodalma Klub egy évre szóló tagsága a sorsolást napjától kezdődően 1 fő (magánszemély) számára 

4.2.        Nyertes: véletlenszerű sorsolással kiválasztott Játékos,

  1. aki kedvelte a játékfelhívást tartalmazó posztot az Önfejlesztők Birodalma Facebook oldalán,
  2.  és kommentelt a játékfelhívás Facebook post-ja alatt, mely kommentben megírja a 3.5 /III pontban jelzett szöveget
  3. és lájkolta/bekövette az Önfejlesztők Birodalma Facebook oldalát.

4.3.        A nyeremény készpénzre nem váltható át. 

4.4.        A Nyertest gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva, a Social Winner alkalmazással (https://socialwinner.besocial.hu/) választjuk ki 2021. május 10-én. 

4.5.        Pótnyertest nem hirdetünk.

4.6.        A nyeremény más magánszemély számára 1 alkalommal átruházható, a Szervező előzetes, írásbeli értesítését követően, amennyiben a Nyertes nyereményét nem tudja vagy nem szeretné saját maga számára átvenni. Az átruházás a Szervező és a Nyertes egyeztetésén és közös megegyezésén alapul.  

5.            A Nyertes értesítése

5.1.        A Nyertes nevét Facebook posztban tesszük közzé legkésőbb 2021. május 10-én, amely közzétételhez a Felhasználók a Játékban történő részvétellel hozzájárulnak. Az eredményhirdetést követően a Nyertesnek a Szervezővel az  irjbatran@onfejlesztokbirodalma.hu címre küldött privát e-mail üzenetben kell felvennie a kapcsolatot a Szervezővel.

5.2.        Amennyiben a Nyertes legkésőbb az eredményhirdetést követő 30. napig nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, úgy elveszíti jogát a nyeremény átvételére. Az a Nyertes, aki a leírtak szerint a fenti határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről.

5.3.        A Nyertes az általa tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókja levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőriznie.

6.            Kizárás 

6.1.        Ha olyan Felhasználó játszik vagy nyer, aki a Játék szabályait megszegi, vagy a jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, és/vagy a Facebook felhasználói feltételeit megszegve, vagy megkerülve regisztrált a Facebookon, a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

6.2.        A Játékból kizárásra kerülnek továbbá azok a Játékosok, akik etikátlan magatartást tanúsítva nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással próbálják növelni, és ezzel a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevő nyerési esélyeit csökkentik. A Játékból való azonnali hatályú kizárást von maga után bármilyen (számítógépes) manipuláció, tömegesen generált e-mail címek vagy accountok létrehozása, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartás vagy annak megalapozott gyanúja.

6.3.        A Játékból kizárásra kerül az a Játékos, aki kommentjeivel sérti a Szervező jogát, jogos érdekeit (ilyennek minősül az is, ha a Játékos más személy, személyek vagy társadalmi csoportok jogát, jogos érdekét sértő megjegyzéseket, kommenteket tesz közzé).

7.            A Szabályzat módosítása

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának a jogát. A Szabályzat módosításáról a Szervező az Önfejlesztők Birodalma Facebook oldalának üzenőfalán keresztül értesíti a Játékost.

8.            A Szervező felelőssége

A Szervező nem szavatolja a Játék szünetmentességét, a Játékot bármikor, bármilyen okból felfüggesztheti, megszüntetheti.  Az internetszolgáltató vagy a Facebook műszaki hibájából eredő károkért való felelősséget a Szervező kizárja. A Szervező a Játék működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, de azokért kizárja felelősségét. A Szervező kizár minden kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

9.            Egyéb rendelkezések

9.1.        A Szervező kijelenti, hogy a Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

9.2.        A jelen Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók.

9.3.        A Játék független a Facebooktól, a Facebook abban nem vesz részt, azt nem támogatja.

9.4.        Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot indokolt esetben bármikor visszavonja vagy feltételeit megváltoztassa.

9.5.        A Szervező döntése minden Játékban végleges, mely ellen a Szervező jogorvoslatot, felülvizsgálatot nem biztosít. 

10.         Adatkezelés és adatvédelem

A Szervező a Játékkal kapcsolatban végzett adatkezelés tekintetében az alábbi adatvédelmi tájékoztatást teszi közzé, összhangban az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.).

10.1.      Az adatkezelő

A Nyereményjátékban való részvételre Játékszabályzatban meghatározott Játékosok az ott leírtak szerint jelentkezhetnek. A jelentkezés és a Játékban való részvétel, továbbá a Nyertes esetében a nyeremények átvétele kapcsán a Játékosok személyes adatokat adnak meg. A személyes adatok kezelését végző adatkezelő a Szervező, adatai:

Cégnév:  Ősgyöngy Bt.

Székhely: 3200 Gyöngyös Bugát Pál tér 3.  II/9

Központi ügyintézés helye: 1116 Budapest, Bazsalikom utca 15.

Cégjegyzékszám: 10 06 020942

Adószám: 23239946-1-10

Képviselő neve: Szalay Csaba ügyvezető

Telefonszám: 36 20 228-4771

Email cím: szalay.csaba694@gmail.hu

10.2.      A kezelt személyes adatok köre

A Szervező a Játékosok alábbi személyes adatait kezeli a Játék kapcsán:

(i)           Játékosok esetében

•             Facebook profilnév

10.3.      Az adatkezelés jogalapja

A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékosok önkéntes hozzájárulása alapján kezeli (GDPR 6. cikk (1) a) pont). A Játékosok hozzájárulásukat a Játékra a Játékszabályzatban leírtak szerint történő jelentkezésükkel (ráutaló magatartással) adják meg. A hozzájárulással a Játékos vállalja, hogy nyerés esetén a Szervező közzéteszi a nevét a Szervező Facebook oldalán. 

10.4.      Az adatkezelés célja

A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékban való részvétel, a nyeremények kisorsolásának, nyerés esetén a nyeremények átvételéhez szükséges egyeztetés és a nyeremények átadásának lehetővé tétele céljából kezeli.

10.5.      Az adatkezelés tartama

A Szervező a Játékosok személyes adatait a Nyereményjáték Játékszabályzatban meghatározott tartama alatt kezeli.

A Játékos az irjbatran@onfejlesztokbirodalma.hu  email címen keresztül bármikor visszavonhatja az adatkezléshez adott hozzájárulását.

10.6.      Törlés

10.6.1.   A Nyereményjáték lezárultával a Nyertes személyes adatainak kivételével a Játékosok személyes adatai törlésre kerülnek. A Nyertes személyes adatait a Szervező a vonatkozó számviteli előírások alapján a nyeremény kézbesítését/átvételét követő 8 évig tárolja, ezt követően pedig törli.

10.6.2.   A fentiektől függetlenül a Szervező törli a nem nyertes Játékos személyes adatait, amennyiben a Játékos erre vonatkozó kérelmet nyújt be a Szervezőhöz irjbatran@onfejlesztokbirodalma.hu email címen keresztül.

10.7.      Adattovábbítás(ok), Adatfeldolgozó(k)

A Játékos személyes adatait kizárólag a Szervező Játék lebonoylításáért felelős munkatársai ismerhetik meg, a Szervező a sorsolás lefolytatása érdekében a Be Social Kft.-t (székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5. , cégjegyzékszám: 01-09-997245, telefonszám: +36 70 411 2343 , email cím: info@besocial.hu) mint adatfeldolgozót veszi igénybe az adatkezelési tevékenysége során. A Be Social Kft. mint a Social Winner alkalmazás fejlesztője és üzemeltetője, adatfeldolgozói tevékenységet végez, azaz a Szervező megbízásából, az Adatkezelő nevében és érdekében kezeli a Játékosok személyes adatait.

10.8.      Adatbiztonság

A Szervező a beépített és alapértelmezett adatvédelem elvét követve mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek hatékony megvalósítása, másrészt a GDPR-ban foglalt követelmények teljesítéséhez és a Játékosok jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába. A Szervező biztosítja, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. A Szervező adatbiztonsági intézkedésekkel éri el, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

10.9.      Vegyes rendelkezések

A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és az igényérvényesítés menetéről részletesen tájékozódhat a https://www.onfejlesztokbirodalma.hu/adatkezeles oldalon.

Ez a Szabályzat elérhető a https://www.onfejlesztokbirodalma.hu/facebook-nyeremenyjatek-szabalyzat linken.

Utolsó módosítás dátuma: 2021.április 26.