ÖNFEJLESZTŐK BIRODALMA

Egy oldal azoknak, akik meg akarják változtatni az életüket

Általános Szerződési Feltételek

 

az onfejlesztokbirodalma.hu weboldalon elérhető termékek és szolgáltatások igénybevételéhez.

 

Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) az Ősgyöngy Bt.   (továbbiakban: Szolgáltató, vállalkozó) és a Szolgáltató által az onfejlesztokbirodalma.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (továbbiakban: Ügyfél, Felhasználó), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weboldalán és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és fizetési folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető az alábbi linkről:

https://www.onfejlesztokbirodalma.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

 

 1. SZOLGÁLTATÓI ADATOK:

A szolgáltató neve:  Ősgyöngy Bt

A szolgáltató székhelye: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 3.

Panaszügyintézés helye: 20/228-4771; irjbatran@onfejlesztokbirodalma.hu

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: irjbatran@onfejlesztokbirodalma.hu

Cégjegyzékszáma: 10 06 020942

Adószáma: 23239946-1-10

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Heves Megyei Bíróság, Cégbíróság

Telefonszám: 20/228-4771

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Netmask Interactive Kft.,

1131 Budapest, Nővér u. 110,

info@netmask.hu

 

 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

 

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

2.2. A jelen Szabályzat 2021. január 26 napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: szállítási költség változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosított ÁSZF-et a Szolgáltató a hatálybalépése napján a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Az onfejlesztokbirodalma.hu domain nevű weboldal  Magyarországon működik; karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

 

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármelyv részletének jogellenes letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

2.5. A weboldalon látható adatokról elképzelhető, hogy nem érvényesek más országokban. Elképzelhető, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. A Szolgáltató nem vállal a felelősséget azokért az esetekért, amikor valaki olyan helyről éri el az oldalakat, és úgy használja fel a talált információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják.

 

 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK:

 

3.1. Szolgáltatás: az onfejlesztokbirodalma.hu weboldalon igénybe vehető szolgáltatások:

 • ingyenes önfejlesztő termékek használata
 • regisztrált felhasználók számára elérhető ingyenes szolgáltatások
 • klubtagsági (előfizetési csomag) díj fejében önfejlesztő termékek használata és klubtagsági szolgáltatások rendelkezésre bocsátása.

 

3.2. Üzemeltető/Szolgáltató: az onfejlesztokbirodalma.hu weboldal szolgáltatója. Adatait lásd az 1. pontban.

 

3.3. Felhasználó: a weboldal látogatója/megrendelője/vásárlója.

 

 1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A weboldalon a https://www.onfejlesztokbirodalma.hu/arak/ menüben a felhasználó által kiválasztott és megvásárolt előfizetési csomagban találhatóak a felhasználó által elektronikusan használható/kitölthető önfejlesztő anyagok (munkafüzetek, eszközök, tesztek, videok) tematikus rendszerben, valamint coaching, konzultáció. A kínált önfejlesztő anyagok kizárólag online használhatóak, előzetes csomagvásárlás fejében és függvényében.

 

4.2. A Szolgáltató folyamatosan egyre jobb felhasználói élményre és egyre bővülő termék repertoárra törekszik.  A szolgáltatás és annak tartalma ennek megfelelően a későbbiekben időről időre cserélhető, módosítható vagy aktualizálható. A szolgáltatás tartalmának aktuális listája elérhető a weboldalon. A szolgáltatás tartalmának változtatásai, módosításai vagy aktualizálásai, illetve a weboldal megjelenésében végrehajtott változtatások nem minősülnek a szerződés vagy a szolgáltatás módosításának, hacsak az irányadó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.

 

4.3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a különböző előfizetési csomagokban különböző mennyiségű és jellegű termékek és szolgáltatások elérhetők (az, hogy az adott csomag mit tartalmaz világosan fel van tüntetve a Felhasználó számára még a csomag megvásárlása előtt).

 

4.4. A szolgáltatásokra/termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők. Az ár minden költséget tartalmaz.

 

4.5. A weboldalon a nem regisztrált Felhasználók számára a Szolgáltató megjelenít rövid ismertetőt, leírást olyan termékekről, amelyek a regisztráció és előfizetési csomag vásárlás után Felhasználó számára elérhetővé válnak.  A Szolgáltató a Felhasználó által megvásárolt előfizetési csomagban szereplő termékeket és szolgáltatásokat a Felhasználónak elérhetővé teszi végig az előfizetés teljes időtartama alatt.  Amennyiben a Felhasználó azt tapasztalja, hogy a szolgáltatás számára nem elérhető, a következő telefonszámon tudja jelezni: 06 30 386 0333 (Kalló Bernát)

 

 

4.6 A Szolgáltató által szervezett programok és rendezvények esetében a változtatás jogát fenntartjuk. Ezen programokon és rendezvényeken képek és videófelvétel készülhet, amelyet az eseményen való részvétellel a résztvevők elfogadnak, és hozzájárulnak, hogy a készült felvételeket a Szolgáltató marketing célból felhasználja. Ezzel kapcsolatosan a résztvevőknek követelésük nem lehet, ha csak azt előre, a rendezvény előtt írásban nem jelzik a Szolgáltató felé.

 

 

 1. Regisztráció, felhasználónév és jelszó

5.1. A felhasználó a weboldalt regisztráció nélkül is használhatja. Regisztráció után lehetősége van ingyenesen hozzáférni bizonyos számú és terjedelmű önfejlesztéssel kapcsolatos anyagokhoz, értesítésekhez, eseti kedvezményekhez. A felhasználó csak regisztráció után tud klubtagsági (előfizetési) csomagra előfizetni.

 

5.2. A regisztráció egy felhasználónév / jelszó párossal vehető igénybe, melyet a felhasználó ad meg, majd a megadott email címre küldünk el. A helytelenül megadott adatok miatt keletkezett kárért nem vállalunk felelősséget. Regisztrációjakor biztonsági kérdésekre adott válaszait rögzítjük és ennek segítségével a felhasználónak módjában áll elfelejtett jelszó esetén profiljának visszaállítására.

5.3. Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF  és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

5.4. Felhasználó a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja a felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

5.5. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

5.6. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

5.7 A Felhasználó szavatolja, hogy a regisztráció során megadott információk helyesek, és köteles szükség esetén felhasználói fiókját a megfelelő információkkal aktualizálni.

5.8  Ha a Felhasználó belépési adatainak jogosulatlan felhasználását gyanítja, köteles erről a lehető leghamarabb értesíteni a Szolgáltatót és a felhasználói jelszót módosítani. Ha a Szolgáltató indokoltan feltételezi, hogy a belépési adatokat kiadták vagy egyéb módon visszaéltek velük, akkor a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni.

5.9. A Szolgáltató bármikor jogosult kérni a Felhasználót, hogy módosítsa felhasználói jelszavát. A módosítást azonnal végre kell hajtani, egyébként a Szolgáltatás nem lesz elérhető.

 

 1. Vásárlás, csomagdíj

6.1 A Felhasználó az általa megfizetett csomagdíj ellenében hozzáférést szerez különböző – a weboldalon részletezett –  szolgáltatáscsomagok tartalmához. Az egyes csomagok díja és a bennük foglalt – a megvásárlás után elérhető – termékek és szolgáltatások világosan fel vannak tüntetve a weboldalon az Árak oldalon (https://www.onfejlesztokbirodalma.hu/arak/).

 

6.2 A Felhasználó csak regisztráció után jogosult szolgáltatáscsomag vásárlására. A Felhasználó bármelyik szolgáltatási csomag megvásárlásával automatikusan a klub tagja lesz és jogosult a vásárolt csomag szerinti szolgáltatásokra.

 

6.3 A választott fizetési módtól függően a Felhasználó a vásárlás során az alábbi adatok közül a relevánsakat köteles megadni (a továbbiakban: ”Vásárlási adatok”):

Magánszemélyek esetén:  vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó, bankkártyaszám, CVV/CCV kód, bankkártya lejárati dátum, kártyán szereplő név, számlázási cím.

Vállalkozások/vállalatok esetén: cégnév, számlázási cím, adószám.

Fontos megadni minden esetben a kupon számát/kódját vagy bármely más adatot, amely a vásárlás befejezéséhez szükséges és előírt. A nyilvánvalóan hibás adatbevitel esetén a Felhasználó értesítést kap. Ettől függetlenül a Felhasználó köteles áttekinteni a vásárlás során általa megadott adatokat és ellenőrizni azok teljességét és pontosságát. A Felhasználó belépési adatai bizalmasak, azokat harmadik fél nem használhatja. A Felhasználó köteles a Vásárlási adatokat oly módon tárolni, amely megvédi azokat az illetéktelen hozzáféréstől.

 

6.4  A Felhasználó saját felhasználói fiókját és a vásárlása által megkapott szolgáltatásokat és termékeket kizárólag egymaga használhatja, azokat semmilyen módon nem másolhatja, másnak tovább nem adhatja. Kivételt képeznek azok a csomagok, amelyek világosan feljogosítanak csoportos felhasználásra (például családi csomag). Ezek esetében a felhasználók köre csak a megvásárolt csomagban szereplő személyek lehetnek.

 

6.5 A Szolgáltató saját hatáskörében úgy dönthet, hogy a Szolgáltatást korlátozott időszakra ingyenesen vagy akciósan is felajánlja az ajánlatban.

 

6.6  A Felhasználó által kitöltött önfejlesztő termékeket a Szolgáltató bizalmasan kezeli és a Felhasználó rendelkezésére bocsátja a szolgáltatáscsomag időtartama alatt.

 

6.7 Amennyiben a Felhasználó nem hosszabbítja meg szolgáltatáscsomagját, úgy az általa kitöltött önfejlesztő eszközöket még egy évig (366 napig) megőrizzük. Ha ez idő alatt a Felhasználó újra klubtagságot vált, úgy azok a korábban kitöltött anyagai, amelyek az új szolgáltatási csomagnak is részét képezik, újra rendelkezésére állnak. Egy év klubtagság nélküli időszak után a korábbi klubtagság alatt a Felhasználó által korábban kitöltött önfejlesztő termék kitöltési szövegei törlődnek a rendszerből.

 

6.8 A Felhasználó által kitöltés alatt álló, vagy kitöltött önfejlesztő anyag a kitöltés alatt módosulhat, de a Felhasználónak az a verzió fog rendelkezésére állni, amiben a kitöltést megkezdte.

 

6.9 Fizetés után a Felhasználó a csomagban meghatározott ideig (pl. havi csomagnál egy hónapig)  használhatja az általa megvásárolt csomag feltételeinek megfelelő online termékeket és szolgáltatásokat.

 

6.10 A Felhasználó az általa választott előfizetési csomag díját ismétlődő bankkártyás fizetéssel tudja kiegyenlíteni az erre külön létrehozott megrendelő űrlapon. Az ismétlődő bankkártyás fizetés egy, a Stripe, Inc. (510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA) által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Felhasználó által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártya adatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártya adatok újbóli megadása nélkül.

 

6.11 Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen feltételek elfogadásával a Felhasználó hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen weboldalon kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártya adatok újbóli megadása és a Felhasználó tranzakciónkénti hozzájárulása nélkül a Szolgáltató által kezdeményezve történjenek. A bankkártya adatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártya számához és CCV/CVV kódjához a Szolgáltató nem fér hozzá.

 

6.12 A klubtagság a sikeres fizetést követően kerül aktiválásra, és mindaddig fennáll, míg a Felhasználó a saját fiókjában, vagy emailben (irjbatran@onfejlesztokbirodalma.hu) a szolgáltatási csomag lemondását nem kéri. A csomagdíjat havi fizetési gyakoriság esetén mindig a hónap azon napján próbáljuk meg először levonni, mely napon a vásárlás indult, vagy ha nincs ilyen nap a hónapban, akkor a hónap utolsó napján. Egyéb csomagok esetén pedig a csomagban meghatározott fizetési periódust követően. Sikertelen bankkártyás fizetés esetén tájékoztató levelet küldünk, illetve többször ismételten megpróbáljuk a levonást. Amennyiben a levonás többszöri próbálkozás esetén sikertelen, vagy a Felhasználó a szolgáltatási csomagjának megszüntetését kéri, úgy a Felhasználó számára nyújtott csomag a klubtagság lejártát követő 10 napon belül automatikusan megszűnik. A klubtagság megszűnésével a felhasználónak már nem lesz jogosultsága elérni a szolgáltatási csomagban kínált termékeket és szolgáltatásokat.  A véletlenül megkezdett, kifizetett időszakokat nem áll módunkban visszatéríteni.

 

6.13 A számlát a vásárlástól számított 72 órán belül elektronikus úton elküldi a Szolgáltató a regisztrációkor megadott e-mail címre. A Szolgáltató kizárja a felelősségét, ha a számla azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

6.14 A Felhasználó a felhasználói fiókjában megtalálja az általa vásárolt csomag lejárati idejét és a legközelebbi esedékes fizetés időpontját.

 

6.15 Amennyiben a tévesen, hibásan levont összeggel kapcsolatban a Felhasználó 8 napon belül panasszal él, úgy azt a Szolgáltató 14 napon belül visszatéríti.

 

 1. ELÁLLÁS JOGA –

7.1. A jelen ÁSZF elfogadásával a fogyasztónak minősülő felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben rögzített elállási jog a rendelet 29. § (1) bekezdésének m) pontjára tekintettel nem illeti meg a Felhasználót, tekintettel arra, hogy a fizetést követően a digitális adattartalom azonnal elérhetővé válik a Felhasználó számára, mely a vállalás teljesítését jelenti.

 

7.2. Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a fizetést követően elveszíti a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben rögzített elállási jogát.

 

7.3. A felmondási jogról részletesebben a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben lehet olvasni.

 

 

 1. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA, VITARENDEZÉS

8.1. A Weboldalon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 

 1. 2. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Rendszer használata, a káros tartalmak megnyitása során keletkezett. A Szolgáltató szintén nem vállal felelősséget a rendszer az internetszolgáltató

hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért.

 

8.3. A Weboldal használata, illetve a szolgáltatások igénybevétele feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek kockázatát és korlátainak ismeretét, illetve elfogadását. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe

biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

 

8.4. Szolgáltató törekszik rá, de garantálni nem tudja a weboldal hibamentes és zavartalan működését, illetőleg, hogy a szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Internet sajátosságai miatt a szolgáltatás folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Szolgáltató az éves rendelkezésre állás (99 %) betartása mellet jogosult a rendszer karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni Felhasználók minden előzetes tájékoztatása vagy értesítése nélkül.

 

8.5. Szolgáltató csak a neki felróható jogellenes magatartással okozott károkért felel a Ptk. vonatkozó szabályai szerint.

 

8.6. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály (vis major) következményeképpen, amely a Felhasználó, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

9.2. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

9.3. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor a 2.4. pont az irányadó.

 

 1. PANASZKEZELÉS RENDJE

10.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen (irjbatran@onfejlesztokbirodalma.hu) közölheti.

 

10.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.

 

10.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

10.4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

 

 1. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

 

 1. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni,

melyek elérhetőségét itt találja: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

 1. C) Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 

 1. D) A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

 

 1. E) Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

 1. SZERZŐI JOGOK

11.1. A weboldalunkon az előfizetési csomagban elérhető szakmai anyagok (önfejlesztő anyagok) szerzői jogvédelem alatt állnak. A szerzői műhöz tartozó vagyoni jogok jogosultja a szolgáltató, akinek engedélye nélkül tilos a szakmai anyagok többszörözése, átdolgozása, terjesztése, nyilvánosságra hozatala.

 

11.2. Miután az onfejlesztokbirodalma.hu , mint weboldal és annak tartalma szerzői jogi műnek minősül, tilos az onfejlesztokbirodalma.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének jogellenes – nem szerződésszerű – letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

11.3. Az onfejlesztokbirodalma.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

11.4. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklám felületeire.

 

11.5. Tilos a  weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az onfejlesztokbirodalma.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

11.6. Az „Önfejlesztők Birodalma” név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás

kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

11.7. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti többek között a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését a Ptk. általános szabályai szerint. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek költségét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

 1. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

Adatkezelési Irányelvek

 

 1. Vonatkozó jogszabályok

13.1. Magyarország Alaptörvénye

 

13.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (Infotv.)

 

13.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)

 

13.4. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

 

13.5. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)

 

13.6. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.).

 

13.7. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet.

 

 

Budapest, 2021 02.01.

Ősgyöngy Bt.